Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigartaları

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 
587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası, depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın amacı meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, bina sahipleri mutlaka Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmalıdırlar. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan binaların konut sigortaları da yapılamaz. Ayrıca herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi olmayanlara devlet hiçbir şekilde yardım etmeyecektir. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Yapılan çeşitli çalışmalara sonucunda ülkemizin deprem haritası oluşturulmuştur. Yaşadığınız bölgenin deprem riski derecesine göre deprem sigortanıza öncelik veriniz.

Deprem Poliçesi Kapsamında Olan Binalar 

Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan binalar aşağıda belirtilmiştir:

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bağımsız bölümler.Temeller ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sigorta kapsamında olmakla birlikte bunların dışında kalan ortak yerler sigorta kapsamında bulunmamaktadır.
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar (arazi, arsa v.b.) üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.Başka bir deyişle, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsalar, hazine arazileri vb. üzerine inşa edilmiş binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

  Yukarıdaki iki maddede açıklanan koşullara göre sigorta kapsamına giren, mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.

 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.Diğer taraftan, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan bağımsız bölümler ve binalar için, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması kaydıyla, iskan izninden veya içinde yaşanmaya başlanmasından itibaren bir ay içinde malikler veya varsa intifa hakkı sahipleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılır.

Deprem Poliçesi Kapsamında Olmayan Binalar

Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan binalar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.).
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış mesken olarak inşa edilen binalar.
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

Deprem Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Deprem poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller genel şartlar ile belirtilmiştir. Deprem poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Genel şartlara göre deprem poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,her türlü mal ve eşya.
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,manevi tazminat talepleri.