Hasarda İstenen Evraklar

HASAR EVRAKLARI

Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.
• Sigorta poliçesi
• Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
• Alkol raporu (tasdikli örneği),
• Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
• Ehliyet fotokopisi,
• Ruhsat fotokopisi,
• D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
• İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
• Hasara ilişkin faturalar,
• Hasara ilişkin fotoğraflar,
• TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

• Sigorta poliçesi
• Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
• Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
• Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
• Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
• Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
• Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
• Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
• D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
• Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet sigorta şirketince verilmektedir).

• Sigorta poliçesi
• Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
• Ruhsat fotokopisi,
• D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
Maddi Zararlar :

• Trafik kazası tespit tutanağı
• Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
• Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
• Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
• Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
• Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

• Kaza tespit tutanağı,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği,
• Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
• Ölüm raporu,
• Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu
• Kaza tespit tutanağı,
• Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
• Tedavi masraf faturalarının asılları.
• Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
• Kaza tespit tutanağı,
• Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.
• Sigorta poliçesi
• Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
• İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
• İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ile ölüm raporu
• Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname
• İşverenin tazminat talep yazısı
• Mağdur kişiye ait TC numarası
• Sigorta poliçesi
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç kupürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları
YANGIN HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Sigorta poliçesi
• İtfaiye raporu
• Hasara ilişkin faturalar
• Hasara ilişkin fotoğraflar
• Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
• Zararı gösteren beyan / talepname
• Polis veya jandarma tutanağı
• Vergi levhası (İşyerleri İçin )
• Mal sahipleri için tapu belgesi
• Kiracılar için kira kontratı

• Sigorta poliçesi
• Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
• Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli örneği
• Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
• Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
• Talep yazısı
Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

• Ölüm raporu ve defin ruhsatı
• Veraset ilamı tasdikli örneği
• Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

• Doktor ve hastane raporları
• Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
• İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat kupürleri de ilave edilmiş şekilde)
Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) için:
• Maluliyeti gösterir heyet raporu
• Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

• Sigorta poliçesi
• Zabıt veya beyan
• Fatura (hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
• TC kimlik numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi levhası (Tüzel kişilerde)
• Sigorta poliçesi
• Hasara ilişkin faturalar
• Hasara ilişkin fotoğraflar
• Tapu ( Binalar İçin)
• Kira kontratı( Ev eşyası için)
• Talep yazısı
• Vergi levhası( İşyerleri için)
• Sigorta poliçesi
• Poliçe örneği
• Prim ödeme makbuzları
• Meteoroloji raporu
• Talep yazısı
• Tapu veya kira kontratı
• Hasarla ilgili fotoğraflar
• Sigorta poliçesi
• Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
• Vergi levhası ( İşyeri ise )
• Beyan ( Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
• Muhasebe kayıtları
• Çalındığı tespit edilen muhteviyatın (İşyerleri için) ya da ev eşyalarının dökümü
• Hasara ilişkin faturalar
• Hasara ilişkin fotoğraflar
• Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması.
EMTİA KIYMET TAŞIMA HASAR DOSYALARINDA ISTENEN BILGI VE BELGELER

• Sigorta poliçesi
• Beyan yazısı,
• Fatura,
• Konşimento, hamule senedi, CMR,
• Kargo raporu,
• Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
• Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde),
• Tutanak,
• Çeki listesi,
• Hasar fotoğrafları,
• Nakliyeciye çekilen protesto
• Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri,
• Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

• Sigorta poliçesi
• Beyan yazısı,
• Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri,
• Denize elverişlilik belgesi,
• Meteoroloji raporu,
• Güverte, makine ve telsiz jurnalleri,
• Kurtarma teklifleri,
• Tamir teklifleri,
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi,
• Personel listesi,
• Class belgesi,
• Class maintanance certificate,
• Class raporu,
• Hasar fotoğrafları,
• Vergi kimlik numarası veya vergi levhası,
• Tamir ve diğer masraf faturaları,
• Eksper raporu,
• Gerekirse adjuster raporu.
ELEKTRONİK CİHAZ HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Sigorta poliçesi
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu,
• Hasar fotoğrafları,
• İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Talep yazısı

• Sigorta poliçesi ,
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Keşif özeti, hakediş raporları,
• İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
• Hasar fotoğrafları,
• İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Talep yazısı
• Sigorta poliçesi,
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu,
• Hasar fotoğrafları,
• İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Talep yazısı
• Sigorta poliçesi,
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Keşif özeti, hakediş raporları,
• İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
• Hasar fotoğrafları,
• İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).
• Talep yazısı